Pistopoihtiko

Οι βασικές παραδοχές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Ακριβής απάντηση στην ερώτηση "τι είναι ένα πιστοποιητικό CE;" συνδέεται με την εξήγηση των βασικών υποθέσεων της ύπαρξης μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαίνεται ότι το περιεχόμενο της αποστολής του είναι τρεις αρχές: η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, οι γυναίκες και τα χρήματα. Για την εφαρμογή των παραπάνω αρχών, τα κράτη μέλη της ΕΕ αποφάσισαν να ξεπεράσουν όλες τις δυσκολίες στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και συμφώνησαν σε μια κοινή πολιτική σε ένα σύστημα για τους εταίρους εκτός ΕΕ. Χάρη σε αυτό, δημιουργήθηκε στην κοινοτική αγορά ένας χώρος ανταλλαγής, παρόμοιος με τον τελευταίο, ο οποίος έχει νόημα στην τάξη μιας χώρας. Έχει κερδίσει την εταιρεία της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς ή της Κοινής Αγοράς.

Denta Seal

Κοινή ευρωπαϊκή αγορά και διάθεση υλικών στην αγορά

Οι εθνικές απαιτήσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων είναι οι ίδιες οι μεγαλύτεροι φραγμοί που συνδέονται με το εμπόριο μεταξύ των χωρών. Υπήρχαν διάφοροι νόμοι και κανόνες σε όλη τη χώρα, οι οποίοι διαχωρίστηκαν σημαντικά μεταξύ άλλων χωρών. Ένας παραγωγός που ήθελε να προσφέρει τα δικά του αγαθά στις επόμενες χώρες έπρεπε να πληροί διαφορετικές απαιτήσεις κάθε φορά. Με την έννοια της άρσης των δυσχερειών στο εμπόριο, ήταν απαραίτητο να καταργηθούν αυτές οι διαφορές. Δεν ήταν δυνατή η άρση των κανόνων που σχετίζονται με τα τρέχοντα προϊόντα. Ως εκ τούτου, μια καλή λύση ήταν να ενοποιηθούν μέρη στην περιοχή ολόκληρης της κοινότητας, χάρη στην οποία η ανταλλαγή του εμπορίου εξαρτιόταν από τις ίδιες απαιτήσεις.

Στο αρχικό στάδιο, έγινε προσπάθεια ρύθμισης των κανονισμών της ΕΕ όσον αφορά την ποιότητα των αποτελεσμάτων και των προϊόντων. Από περιέργεια για ένα σημαντικό βαθμό πολυπλοκότητας και χρονοβόρων διαδικασιών, μια τέτοια λύση εγκαταλείφθηκε.

Η λύση ήταν να δημιουργηθεί μια απλοϊκή στάση απέναντι στα πράγματα της τεχνικής εναρμόνισης. Έχουν καθοριστεί οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας για ορισμένες ομάδες προϊόντων, οι οποίες πρέπει να πληρούνται ακόμη και πριν από τη μετακίνηση του προϊόντος ή του αντικειμένου στην πραγματική ευρωπαϊκή αγορά.

Οι επιχειρηματίες από χώρες εκτός της ΕΕ που προτίθενται να διαθέσουν το προϊόν σε μια κοινοτική αγορά, π.χ. από την Τουρκία, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις τους για την τήρηση των προτύπων ποιότητας και των προτύπων της ΕΕ. Εναπόκειται σε αυτούς να δείξουν αυτό το γεγονός.

Έχουν δημιουργηθεί εναρμονισμένα πρότυπα, χάρη στα οποία οι επιχειρηματίες γνωρίζουν ποιες βασικές απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται. Δεν είναι πάντα υποχρεωτική η χρήση αυτών των κανόνων. Ο επιχειρηματίας μπορεί να αποδείξει στη δεύτερη πιθανότητα ότι το προϊόν του είναι κατάλληλο για κυκλοφορία στην πλατεία της Κοινότητας.

Ce πιστοποιητικό - δήλωση του κατασκευαστή

Η σήμανση Ce δεν είναι κάτι νέο, αλλά μια δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν πληροί ορισμένες απαιτήσεις των πληροφοριών που τον ενδιαφέρουν.Έχει τη μορφή δήλωση του κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Επιβεβαιώνει ότι το προϊόν δημιουργήθηκε σε συμμαχία με τις ισχύουσες απαιτήσεις που περιλαμβάνονταν σε συμβουλές για ένα συγκεκριμένο προϊόν. Στη συνέχεια, μπορείτε να δείτε μερικές ή μερικές διαφορετικές οδηγίες.

Το κοινοτικό δίκαιο προβλέπει τεκμήριο συμμόρφωσης και ικανοποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων που συνδέονται με την ασφάλεια ενός προϊόντος που φέρει το σήμα CE.

Το πιστοποιητικό CE τοποθετείται στο υλικό υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. Ακολουθεί η απόδειξη ότι το προϊόν πληροί ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας. Για τον προσδιορισμό αυτό το γεγονός κινεί διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, και μετά από έλεγχο της καλής παίρνει δήλωση συμμόρφωσης. Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης μπορεί να είναι διαφορετική σε σχέση κινδύνων εξαρτάται από τη χρήση συγκεκριμένου προϊόντος. Όσο περισσότερο ο κίνδυνος της χρήσης του έργου και το πιο δύσκολο οι πιο επιβλαβείς διαδικασίες πρέπει να τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν οι απαιτήσεις περισσότερων από δώδεκα κοινοτικών προτύπων.